SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO VÝZVU „Staňte se součástí Fenoménu Zbrojovka“

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů tímto uděluje výslovný souhlas správci osobních údajů:
TIC BRNO, příspěvková organizace, se sídlem Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČ: 00101460, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 (dále jen „Správce“ nebo „TIC BRNO“)
se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených níže.

01. PRÁVNÍ DŮVOD & ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Souhlas je udělován za účelem statistického šetření TIC BRNO a primárního výzkumu textilních pamětníků TIC Brno a Technické muzeum v Brně. Právní důvod souhlasu odpovídá ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Bližší informace o Vašich právech spojených s tímto právním důvodem zpracování, zejména právu na námitku a odvolání souhlasu, zde .

02. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávány jsou tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa či telefonní číslo, věk, předchozí nebo současné zaměstnání ve zkoumaném oboru. Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně pracovníkem TIC.

03. DALŠÍ PŘÍJEMCI

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou: zpracovatelé, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

04. DOBA UCHOVÁNÍ

Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou trvá souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 10 let.

05. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

V případě podezření, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

06. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správce je možné kontaktovat: písemně na adrese sídla Správce uvedené výše, elektronicky prostřednictvím emailové adresy: fenomenzbrojovka@ticbrno.cz, osobně prostřednictvím: Radnická 2, TIC Brno.

07. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce pomocí vhodných technických a organizačních opatření zajistí, že osobní údaje budou zpracovány se zajištěním jejich ochrany a důvěrnosti před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením a poškozením.